Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Forretningsorden for bestyrelse for Naturstien

  • Institutionslederen og bestyrelsesformanden aftaler dagsordenen.
  • Senest 14 dage før mødet udsender institutionslederen foreløbig dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne. Senest 4 dage før mødet udsender institutionslederne endelig dagsorden. Dagsordner udsendes på mail. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker et punkt på dagsordnen, kan det ske ved henvendelse til bestyrelsesformanden eller institutionslederen.
  • Bestyrelsesmøderne afholdes på skift i de 4 enheder. Stedet fremgår af dagsordnen. Den enhed der afholder mødet sørger for forplejning.
  • Bestyrelsesmøderne begynder kl. 19 og slutter kl. 21:30. Der indlægges en kort pause.
  • Afbud meldes til institutionslederen, der indkalder suppleanten. Vedkommende, der melder afbud, orienterer den anden repræsentant fra enheden. Bestyrelsesformanden leder mødet, Mødelederens opgave er at sikre at dagsordenen følges og tidsrammen for mødet overholdes, samtidig med at mødet foregår i en god dialog. Hvis tiden skrider skal mødelederen tage initiativ til at prioritere i dagsordenen eller stramme op på dialogen. Mødelederen sikrer, at konklusionerne opsummeres efter hvert punkt. Mødelederen kan evt. uddelegere nogle af opgaverne.
  • Alle møder indledes med en kort runde blandt deltagerne. Det tilstræbes at mødeformen afveksles, sådan at alle får gode muligheder for at deltage og for at skabe afveksling.
  • Institutionslederen medbringer en bærbar computer til mødet, som anvendes til referatskrivning. Der vælges blandt mødedeltagerne 1-2, der fast tager referat.
  • Referatet læses op og godkendes inden mødets afslutning. Referatet udskrives og underskrives af deltagerne i umiddelbar forlængelse af mødet.
  • Repræsentanterne for hver enhed er kontaktpersoner, som ledelsen kan kontakte, hvis der er behov for at drøfte et spørgsmål, som udelukkende vedrører den pågældende enhed. Hvis spørgsmålet er af mere generel karakter kontakter ledelsen bestyrelsesformanden.
  • Bestyrelsesformanden kan udtale sig på vegne af bestyrelsen på baggrund af mailkorrespondance, hvis der er enighed om udtalelsen blandt flertallet af de adspurgte, og hvis mindst halvdelen af de forældrevalgte medlemmer har udtalt sig.
  • Bestyrelsessuppleanter modtager dagsorden og referat på mail.