Vi arbejder med de pædagogiske læreplaner på to måder.

Vi har beskrevet de seks læreplanstemaer ud fra de tilbud barnet møder i sin hverdag i børnehaven.

Vi udvælger enkelte projekter, som vi beskriver ud fra læreplanstemaerne. Disse projekter tilrettelægges ud fra en SMTTEmodel.  

I vores pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i det enkelte barns personlighed og udvikling. Dvs. vores måde at arbejde på, vores forventninger og krav til barnet er afhængig af barnets personlighed og formåen.  

Omsorg for det enkelte barn er en vigtig del af vores arbejde. Vi forsøger at skabe en atmosfære, hvor det enkelte barn føler sig set og accepteret. Barnet skal mødes med anerkendelse, således det får en følelse af værdi og samhørighed.

Vi lytter til barnets signaler, ser hvor det magter at træffe egne beslutninger men hjælper, støtter og tager ansvar, hvis det bliver for svært at forvalte på egen hånd. 

Læringsforståelse

Vi beskriver læring som:

  • Læring foregår som gensidige processer i relationer mellem børn og voksne og mellem børnene indbyrdes.
  • Læring fordrer fokus på børns egen aktive deltagelse. Læring styrkes gennem brug af alle sanser. Børns leg danner grundlaget for daglige læreprocesser.
  • Læring handler om formidling og foregår i vedvarende processer. Læring har intet fast startpunkt eller slutpunkt.
  • Hverdagen i børnehaven er et læringsmiljø i hvilket børn og voksne udvikler sig.
  • Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone. 

Pædagogiske metoder

Voksenskabt læring (Vi skaber indhold og udvikler rammer, der er stimulerende for at børnene har mulighed for at bruge en bred vifte af udtryksformer – mangfoldighed / klippe, male, synge, teater, gammeldags lege). 

Voksenstøttet læring (Vi deltager aktivt i børnenes eksperimenter og støtter op omkring det enkelte barns udtryksform) 

Den voksne går bag barnet.

Børnene bruger aktivt og selvstændigt forskellige udtryksformer. 

Kulturelle udtryksformer og værdier

Overordnet mål

Børn skal møde voksne, der aktivt formidler kultur, og som støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. 

Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturel aktivitet. 

Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger. 

Vores mål

At børnene præsenteres for forskellige udtryksformer.

At børnene dagligt får tid og rum til at udforske egne kulturelle udtryk og udfoldelse. 

At børnene har mulighed for udfoldelse på egne betingelser. Kan selv finde materialer og lægge planer for aktiviteter enten alene eller sammen med andre.  

At børnene i dagligdagen og gennem årsplansaktiviteterne får viden om højtider og deltager i forskellige traditioner, projekter og temaer. 

Læs om gruppetid

Børnenes eget valg

Sprog - rim & remser

Lege - ude & inde

Rollelege

Udklædning/teaterlege

Musik og dans

Bøger

Værkstedsaktiviteter  

IT

Børnene låner bærbar pc eller kontor-pc’en en gang imellem.

Vi har 2 IPad’s.  

Børn med særlige behov

Vi vil inkludere børn med særlige behov i læreplansarbejdet på ”lige fod” med de andre børn. Støtter og evt. igangsætter særligt tilrettelagte læringsforløb.

Forventninger til børnenes formåen tilpasses barnets udvikling og behov.