Them Børnehus - Bøgehuset 0 - 4 år

Them Børnehus - Bøgehuset er et kommunalt børnehus i Them, med børn i alderen 0 - 4 år.

Velkommen til Them Børnehus-Bøgehuset.

Børnehuset er beliggende i udkanten af Them by. Vi har til huse i ældre bygninger fra 1971, som løbende er blevet renoveret og med en ny tilbygning i 2020.

Vi har en dejlig legeplads med mange udfoldelsesmuligheder, og den er en vigtig del af vores hverdag.

Vi bestræber os på at skabe et aktivt og stimulerende miljø, hvor dit barn møder glade, nærværende, engagerede og fagligt dygtige voksne.
Vi har tilrettelagt en dag, der veksler mellem barnets egne initiativer og aktiviteter planlagt af de voksne.

Vi vil skabe en atmosfære, hvor dit barn:

 • føler sig set og accepteret
 • bliver mødt med anerkendelse
 • oplever en følelse af værdi og samhørighed

Vi vil give dit barn mulighed for:

 • at trives i små og store fællesskaber
 • at lære nyt og udvikle sig
 • at opleve at det mestrer forskellige færdigheder
 • at få gode relationer til andre børn og voksne

Læs mere om Bøgehuset

For os er det vigtigt, at barnet får en god opstart i institutionen og en god overgang fra vuggestue/dagpleje.

Når vi får besked om, at et barn har fået plads i institutionen, sender vi et brev pr mail med velkomst materiale.

Vi opfordrer til, at I kommer på besøg, inden barnet skal starte. Så kan I hilse på barnets kontaktpædagog, få en rundvisning i huset og høre lidt om hverdagen og pædagogikken. Her er der også mulighed for, at du kan fortælle om dit barn, dets vaner, interesser, udfordringer og eventuelle relationer til andre børn i huset.

Derudover kan vi lave aftaler i forhold til opstart og indkøring.

For-besøg i vuggestuen:

I vuggestuen tilbyder vi muligheden for at komme på for-besøg, inden barnet skal starte i vuggestuen. Vi mener, at flere små besøg af en halv times varighed vil gøre barnets opstart tryggere og nemmere. Formålet med disse besøg er, at barnet får kendskab til personalet, de andre børn, fysiske rammer, legetøjet, lyde, dufte osv.

Ind- og udmeldelse og modulændringer

Ændringer i modul i opadgående retning kan ske fra dag til dag.

Udmeldelse og ændringer af modul i nedadgående retning kan ske med en måneds varsel pr. 1. eller 16. i måneden.

Udmeldelse og ændringer af modul skal ske digitalt via. Silkeborg Kommune hjemmeside.

Læs mere om module, ind- og udmeldelse.

Aula

Aula er det elektroniske kommunikationssystem, vi bruger i den daglige drift.

I kan som forældre her meddele fravær, sygdom og ferie. Systemet bruges også til at registrere, når barnet kommer og går. Her kan I også holde jer orienteret om jeres modulforbrug og modtage beskeder og nyhedsbreve. Der findes en Aula-app, som vi forventer, at I installerer på jeres telefon.

Det er vigtigt, at I opdaterer jeres kontaktoplysninger på Aula, så vi altid kan få fat i jer i tilfælde af sygdom eller lignende.

Sygdom og medicin

Hvis jeres barn er sygt, melder I det syg på Aula, og holder barnet hjemme til det er rask igen. Det kan være svært at vurdere, hvornår et barn er rask nok, til at komme i institution. Hvis barnet ikke har feber, og kan indgå i en normal hverdag i institutionen, kan det komme.

Ved smitsomme sygdomme kan man læse anbefalingerne i forhold til den pågældende sygdom. Hvis barnet har en smitsom sygdom, vil vi gerne have besked, så vi kan informere de andre forældre om, at der er en smitsom sygdom i huset.

I Them børnehus er børnene ude næsten hver dag.

Hvorfor skal børnene naturligvis ud:

• Naturen er et rum, hvor børnene kan gøre sig nye erfaringer og eksperimentere.

• At være ude skaber andre sociale relationer og måder at håndtere konflikter på og skaber således andre betingelser for en udvikling af sociale kompetencer.

• Naturen giver en bedre ramme for børns indlæringsevne, fysiske og psykiske udvikling. Børn i naturbørnehaver har bedre koncentrationsevne og bedre motorik.

• Naturen er et arbejds- og udfoldelsesrum, hvor der er mange muligheder for aktiviteter af materiel og praktisk karakter.

• Naturen er et helt særligt læringsmiljø, der stimulerer nysgerrighed og gør børnene til aktive medskabere af egen læring ved at undres, stille spørgsmål, udforske og finde på.

• Naturen stimulerer sanserne, kreativiteten og fantasien og giver mulighed for mange forskellige sansemæssige oplevelser.

Forældrene i Silkeborg kommune stemmer om kostordning hvert andet år. Siden januar 2020 har Bøgehuset haft kostordning. Maden bliver tilberedt i Askehuset og bliver fragtet med Tuk-tuk over i Bøgehuset.

Prisen på madordningen kan findes på Silkeborg kommunes hjemmeside.

I Them børnehus tilbyder vi en fuldkostordning bestående af morgenmad, frokost og to mellemmåltider. Vi serverer vand til maden. Thomas, som er ansat i køkkenet, serverer økologisk mad i det omfang, det er praktisk og økonomisk muligt. Vi har sølvmærket i økologi, som betyder, at mindst 60 % af maden er økologisk.

Der lægges vægt på at give børnene varieret, sund og velsmagende mad, hvor alle har mulighed for at blive mætte af noget af det, der er på bordet. Alle spiser det samme, men dog tages der individuelle hensyn til f.eks. de mindste vuggestuebørns behov for specialkost (grød mv.) samt hensyn til allergier og religion. Dette kan aftales med personalet og Thomas i køkkenet.

Der vil være turmadpakker til de grupper af børn, der tager ud af huset.

Vi forsøger at inddrage børnene i madlavningen, så vidt det er muligt. Vi gør, hvad vi kan for at skabe en god madkultur, hvor alle børn får en god oplevelse med maden, smager noget nyt ind imellem og hjælper til, hvor de kan.

Her er de voksne i høj grad med som rollemodeller og sørger for at smage, motivere og i det hele taget bidrage til den gode stemning ved bordet. Det forventer vi også, at forældrene bakker op om derhjemme. Det gør det nemmere for børnene, hvis de er vant til at smage nyt en gang imellem.

Morgenmad

 • Havregryn
 • Mælk

Formiddagsmad

 • Brød og grønsagsstave

Frokost

 • 1 eller 2 dage med suppe med brød til eller grød
 • 1 dag med varm mad
 • 2 eller 3 dage med rugbrød og forskelligt pålæg og med noget grønt og noget lunt til
 • 1-2 gange om måneden er der restebuffet

Eftermiddagsmad

 • Frugt og brød

Smiley-ordning

Siden 2001 har Smiley-ordningen gjort det nemt for forbrugerne at finde de butikker mm., der har bedst styr på fødevarereglerne.

Øvrige link

Læs mere på Alt om kost

 

 

 

 

Det er vores overordnede mål, at alle forældre og børn til enhver tid skal føle sig velkomne i institutionen.

For at imødekomme dette mål, arbejder vi konstant på at være opmærksomme på, at den daglige kontakt foregår i en afslappet og positiv atmosfære.
Vi forsøger at orientere om indholdet i hverdagen med opslag og billeder. Det vigtigste element i vores forældresamarbejde er den daglige kontakt, der prioriteres højt.

Vi forventer

• At vi mødes med gensidig respekt, ærlighed og åbenhed
• At forældre selv søger information og holder sig orienterede på Aula.
• At forældre følger med i dagligdagen via opslag på tavlerne
• At forældre giver personalet konstruktiv kritik (den skal helst kunne bruges til at gøre det bedre)
• At forældrene spørger, hvis der er noget, de undrer sig over eller er i tvivl om.

Vi ønsker

• At personalets og forældrenes indbyrdes forhold medvirker til at skabe en tryg og udviklende atmosfære for børnene.
• At personalet i samarbejde med forældrene bidrager til at give barnet en god og tryg opvækst, samt giver barnet omsorg og understøtter det enkelte barns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

(Dagtilbudsloven §7).

Forældresamtaler

Hvis der opstår behov for en samtale aftales det med kontaktpædagogen.

 • Samtaler i forbindelse med overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehaven ved behov.
 • Ca. 3 måneder efter barnets start i børnehaven holdes en trivselssamtale, hvis personalet eller forældrene ønsker dette.
 • Når barnet er ca. 2 år holder vi en trivselssamtale i vuggestuen.
 • Efteråret inden barnets skolestart indkalder vi til en samtale med fokus på, hvordan vi i fællesskab hjælper dit barn med at blive klar til skole.
 • Hvis personalet er det mindste bekymrede for barnets trivsel, indkalder vi til et fokusmøde. På dette møde er der også mulighed for at indkalde tværfaglige samarbejdspartnere. Se i øvrigt trivsel på tværs.

Trivsel på tværs:

To gange om året, i oktober og marts måned, bliver alle børn i Silkeborg Kommune trivselsvurderet. Det betyder, at personalet vurderer det enkelte barns trivsel og udvikling både individuelt og ved en fælles vurdering med de øvrige personaler på stuen samt lederen.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt et barn er i trivsel, indkalder vi forældrene, og ofte også tværfaglige samarbejdspartnere, til et fokusmøde. Denne systematiske metode sikrer, at vi kommer omkring alle – også dem, der ikke umiddelbart synes at være nogen bekymring om. På den måde kan vi gribe mange ting i opløbet, og sætte tidligt ind.

Grundlæggende er fokus altid på, hvad i barnets omgivelser og kontekst, der gør, at barnet ikke trives. Det er altid dér, vi, i samarbejde med barnets forældre, vil rette indsatserne mod. For os er det helt essentielt, at vi så tidligt som muligt inddrager forældrene til barnet.

De kender barnet bedst, og forældrene er en vigtig ressource, når vi sammen skal finde gode løsninger på, hvordan vi kan hjælpe barnet.

Forældremøde

I efteråret afholdes der forældremøde. Vi skal vælge medlemmer til vores bestyrelse og forældreråd samt have gruppemøde
med et emne, der er aktuelt enten for gruppen eller for hele børnehaven.

Forældrearrangementer

Forældrerådet tilrettelægger og afholder:

• Arbejdsdag på legepladsen - en fredag eftermiddag.
• Sommerfest - fredag i uge 23.
• Forældrerådet laver forældrekaffe 3-4 gange årligt.

Forældreråd

Forældrerådet har 6 medlemmer, der mødes 4-5 gange årligt.
Rådet varetager det lokale samarbejde om børnehavens dagligdag.
Tilrettelægger bl.a. forældrekaffe og sommerfest. 

Forældrebestyrelse

Hvert af de tre børnehuse i vores institution vælger 2 bestyrelsesmedlemmer.
bestyrelsen varetager det fælles overordnede arbejde, f.eks. principper for forældresamarbejdet, princippet for det pædagogiske arbejde, høring vedr. budget / regnskab og deltagelse i ansættelsessamtaler.

Pædagogikken

Vi har i 2021 færdiggjort udarbejdelsen af Den styrkede pædagogiske læreplan for Naturstien. Her kan man læse mere om vores pædagogik.

I vores pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i det enkelte barns personlighed og nærmeste udviklings zone. Dvs. at vores måde at arbejde på, vores forventninger og krav til barnet, er afhængig af barnets personlighed, udvikling og formåen.

Omsorgen for det enkelte barn er en vigtig del af vores arbejde. Vi forsøger at skabe en atmosfære, hvor det enkelte barn føler sig set, forstået og accepteret. Barnet skal mødes med anerkendelse, så det får en følelse af at være en betydningsfuld del af fællesskabet.

Vi lytter til barnets signaler, ser hvor det magter at træffe egne beslutninger, men hjælper, støtter og tager ansvar, hvis det bliver for svært at forvalte på egen hånd.

Hverdagens pædagogik

Vi har tilrettelagt en dag, der veksler mellem barnets egne aktiviteter og aktiviteter bestemt og planlagt af de voksne.

Der er også en vekslen mellem mindre grupper og større fællesskaber.

Vi har fokus på kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø, og på at evaluere på dette.

Vi skifter løbende ud i vores legetøj, tager noget væk og stiller nyt frem, så det bevarer nyhedens interesse og skaber nye lege og ideer.

På legepladsen er der også mulighed for større fysiske udfoldelser og motoriske udfordringer i legeredskaberne, i sandkasserne, med cyklerne, på gyngerne og på rutsjebanen.

Vi bruger også vores legeplads til at gå på jagt efter spændende smådyr – bænkebidere, mariehøns og snegle.

Sprogstimulering er en vigtig del af hverdagen, som foregår hele tiden og overalt, både inde og ude.

Værdigrundlag

Kerneopgaven:

Vi ønsker at udvikle livsduelige børn, der har mod på at mestre livets udfordringer.

Barnesyn:

Alle børn er unikke og værdifulde i sig selv. Hvert enkelt barn har potentiale, kompetencer og udfordringer, som skal udvikles, og understøttes i positivt og respektfuldt samspil med børn og voksne.

 

Them Børnehus - Bøgehuset er underlagt Silkeborg Kommunes bestemmelser om fælles feriepasning. Der tilbydes således fælles feriepasning i en anden institution på de nedenstående tidspunkter, hvor huset er lukket:

• De tre hverdage op til Påske
• Dagen efter Kristi Himmelfart
• Sommerferie uge 28, 29 og 30
• Juleferie fra d. 27. dec. til og med d. 31. december
• Der er lukket d. 5. juni og d. 24. december. Der tilbydes ikke fælles feriepasning disse to dage. 

  Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

  Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

  I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

  Tilsynsrapport for Them Børnehus - Bøgehuset bliver udarbejdet i efteråret 2020 og vil efterfølgende blive linket til på den her side.

  Her kan ses den seneste tilsynsrapport for Them Børnehus - Bøgehuset:

  Tilsynsrapport for Them Børnehus - Bøgehuset

  Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

  Baggrund for det pædagogiske tilsyn