Skip til hoved indholdet
    Hjem Poppelhuset

Poppelhuset

Poppelhuset er en børnehave i Them med børn i alderen 3 - 6 år. Poppelhuset har plads til 66 børnehavebørn.

Læs mere om Poppelhuset

Ind- og udmeldelse og modulændringer
Ændringer i modul i opadgående retning kan ske fra dag til dag.

Udmeldelse og ændringer af modul i nedadgående retning kan ske med en måneds varsel pr. 1. eller 16. i måneden

Udmeldelse og ændringer af modul skal ske digitalt via. Silkeborg Kommune hjemmeside.

Læs mere om module, ind- og udmeldelse

Aula
Aula er det elektroniske kommunikationssystem, vi bruger i den daglige drift.

I kan som forældre her meddele fravær, sygdom og ferie. Systemet bruges også til at registrere, når barnet kommer og går. Her kan I også holde Jer orienteret om Jeres modulforbrug og modtage beskeder og nyhedsbreve. Der findes en Aula-app, som vi forventer, at I installerer på jeres telefon.

Det er vigtigt, at I opdaterer jeres kontaktoplysninger på Aula, så vi altid kan få fat i jer i tilfælde af sygdom eller lignende.

Sygdom og medicin

Hvis Jeres barn er syg, melder I det syg på Aula og holder barnet hjemme, indtil det er rask igen. Det kan være svært at vurdere, hvornår et barn er rask nok til at komme i institution. Hvis barnet ikke har feber og kan indgå i en normal hverdag i institutionen, er I velkomne til at aflevere barnet.

Ved smitsomme sygdomme kan man læse anbefalingerne i forhold til den pågældende sygdom. Hvis barnet har en smitsom sygdom, vil vi gerne have besked, så vi kan informere de andre forældre om, at der er en smitsom sygdom i huset.

Kostordningen

Forældrene i Silkeborg kommune stemmer om kostordning hvert andet år. Prisen på dette kan findes på Silkeborg kommunes hjemmeside.

I Poppelhuset tilbyder vi en helkostordning bestående af morgenmad, frokost og to mellemmåltider, og vi serverer vand til maden. Vi har sølvmærket i økologi, som betyder, at mindst 60 % af maden er økologisk.

Vi modtager maden fra Askehuset. 

Ændring pr. 1. januar 2024:

Pr. 1. Januar 2024 skal forældrene betale til Mobilebox for formiddags- og eftermiddagsmad. 

 

Se læreplanen her: Læreplan

Kerneopgaven
Vi ønsker at udvikle livsduelige børn, der har mod på at mestre livets udfordringer.

Barnesyn
Alle børn er unikke og værdifulde i sig selv. Hvert enkelt barn har potentiale, kompetencer og udfordringer, som skal udvikles og understøttes i et positivt og respektfuldt samspil med børn og voksne.

Hverdagen
I vores hverdag forsøger vi at skabe de bedste rammer for børnene, hvor vi stræber efter at skabe forudsigelighed og tryghed, da vi tror på, at dette er med til at støtte op om det enkelte barns deltagelsesevne i fællesskabet.  

Vi tænker pædagogik ind i hverdagens rutiner, og vi holder bl.a. samling med børnene hver dag. Her deler vi børnene op i mindre grupper, så der skabes nærvær og tid til ro i dialogen med børnene. Vi bruger billeder til at understøtte det sagte, så børnenes ordforråd styrkes. Vi synger, øver os på rim og remser mm. 

Efter samling deler vi os op i mindre grupper, hvor vi fordyber os i aktiviteter med børnene. Vi gør meget ud af at tilbyde forskellige slags aktiviteter, så børnene både får erfaringer med det kreative, det motoriske, det sproglige og naturen. Vi har et overordnet tema for 4-6 uger ad gangen, hvor vi fordyber os og lærer om emnet med udgangspunkt i læreplanstemaerne.

Efter frokost er vi alle på legepladsen. Naturen giver en god ramme for børns psykiske og fysiske udvikling, og børnenes motorik styrkes. At være ude skaber andre sociale relationer og måder at håndtere konflikter på og skaber således andre betingelser for udvikling af sociale kompetencer. 

Leg
I Poppelhuset ser vi leg som en central del af børnenes udvikling. Legen er med til at udvikle børnenes sociale kompetencer og relationer. Vi har derfor et stort fokus på at skabe en god legekultur, som både indeholder den strukturerede leg, udendørsleg, bevægelsesleg og den frie leg. Vi har også legetøjsdag en gang i måneden.

Silkeborg Kommune har fælles feriepasning på følgende dage:

  • De 3 hverdage før påske
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Uge 28-29-30 i sommerferien
  • Fra d. 27. december til og med d. 31. december

Alle pasningstilbud er lukket den 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider. 

Her kan ses den senest tilsynsrapport for Poppelhuset:

Tilsynsrapport for Poppelhuset

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn

Daginstitutionen Naturstien

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt